Bế mạc khóa tập huấn cho cán bộ đối ngoại chuyên trách của Liên hiệp các tỉnh/thành phố năm 2016

Phóng sự ảnh Xem thêm