Chung khảo Liên hoan giai điệu hòa bình hữu nghị năm 2019