Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam cảm ơn Việt Nam tương trợ đẩy lùi dịch bệnh