Đối ngoại nhân dân là nhiệm vụ của mọi tầng lớp nhân dân

Phóng sự ảnh Xem thêm