Hanoi ceremony marks 150th birthday of Mahatma Gandhi