Hội nghị phổ biến kết quả Nghị quyết Trung ương lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương đảng khóa XII

Phóng sự ảnh Xem thêm