Hội thảo "Vai trò của Hòa bình trong việc thúc đẩy và bảo vệ quyền con người"

Phóng sự ảnh Xem thêm