Khai mạc Diễn đàn Nhân dân Việt - Trung lần thứ chín

Phóng sự ảnh Xem thêm