Ký kết chương trình phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân

Phóng sự ảnh Xem thêm