Liên hiệp Hữu nghị trao Kỷ niệm chương cho Đại sứ Trung Quốc Hồng Tiểu Dũng

Phóng sự ảnh Xem thêm