Mở các lớp tiếng Việt cho con em gia đình Việt-Hàn tại Hàn Quốc

Phóng sự ảnh Xem thêm