Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2017

Phóng sự ảnh Xem thêm