Phát huy sức mạnh toàn hệ thống Liên hiệp Hữu nghị để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022

Phóng sự ảnh Xem tiếp