Thông báo kết quả Đại hội Đảng lần thứ XIII tới Đoàn Ngoại giao và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem tiếp