Tiếp tục xây đắp quan hệ hợp tác hữu nghị, đặc biệt Việt Nam-Cuba

Phóng sự ảnh Xem thêm