Tổng kết Chương trình Quốc gia xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2013 - 2017 khu vực phía Bắc

Phóng sự ảnh Xem thêm