Trao Bằng khen và Kỷ niệm chương cho tổ chức và cá nhân Viện Liên kết Toàn cầu

Phóng sự ảnh Xem thêm