Trao Quyết định kiêm nhiệm Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ và Trưởng ban Ban Quản lý các Dự án đầu tư xây dựng cơ bản

Phóng sự ảnh Xem thêm