Trao tặng Kỷ niệm chương cho Đại sứ Ác-mê-ni-a

Phóng sự ảnh Xem thêm