Trưng bày 400 bức ảnh, tài liệu quý về quan hệ truyền thống Việt - Lào

Phóng sự ảnh Xem thêm