“Hành trang trở về là sứ mạng hòa bình từ Đại hội lần thứ 22 của Hội đồng”

Phóng sự ảnh Xem tiếp