Những điểm sáng trong hoạt động của Ủy ban Hòa bình các địa phương