Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam – Mốc son chói lọi của ngoại giao Việt Nam15/01/2013 - 23:04:18 PM

Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam – Mốc son chói lọi của ngoại giao Việt Nam

Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam – Mốc son chói lọi của ngoại giao Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem thêm