Đại sứ Phạm Quang Vinh được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Việt-Mỹ

Phóng sự ảnh Xem tiếp