Đoàn Liên hiệp Hữu nghị viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Phóng sự ảnh Xem thêm