Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận Bộ Chính trị và Chỉ thị của Ban Bí thư về công tác thông tin đối ngoại

Phóng sự ảnh Xem thêm