Khánh Hoà vận động 121 tỷ đồng viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2014-2020

Phóng sự ảnh Xem thêm