Ông Ngô Sách Thực được bầu giữ chức Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Ma-lai-xi-a

Phóng sự ảnh Xem thêm