Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam