Trao Huân chương Độc lập hạng Nhất tặng Hội người Việt Nam tại Pháp

Phóng sự ảnh Xem thêm