Đoàn kết quốc tế cần chủ động và tích cực

Phóng sự ảnh Xem thêm