ICAV tuyên truyền, giới thiệu về Bác Hồ tới các tầng lớp nhân dân Argentina

Phóng sự ảnh Xem thêm