Sức mạnh đoàn kết toàn dân: Từ Cách mạng Tháng 8 đến cuộc chiến chống COVID-19

Phóng sự ảnh Xem tiếp