Trao Kỷ niệm chương cho Đại sứ Venezuela tại Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem thêm