Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ IX, khóa V, nhiệm kỳ 2013 - 2018

Phóng sự ảnh Xem thêm