Hội nghị sơ kết hoạt động thi đua 6 tháng đầu năm 2018 của Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp

Phóng sự ảnh Xem thêm