Chủ tịch Hội Việt - Mỹ tiếp đoàn trường Giooc-giơ, Mỹ

Phóng sự ảnh Xem thêm