Các nhà hoạt động hòa bình Mỹ nhận Kỷ niệm chương "Vì Hòa bình, Hữu nghị giữa các dân tộc"

Phóng sự ảnh Xem thêm