Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tiếp Đại sứ Lào chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ

Phóng sự ảnh Xem thêm