Viện trợ nhân dân - Tổ chức PCPNN

Đối ngoại nhân dân góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội địa phương

Theo thống kê của Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, giai đoạn 2020-2022 ghi nhận 45 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị địa phương trực tiếp tham gia triển khai 429 dự án dài hạn hoặc hoạt động viện trợ khẩn cấp, lô hàng từ thiện nhân đạo hỗ trợ 1 lần với tổng ngân sách giải ngân khoảng 15 triệu USD... Các hoạt động này đã và đang góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.