Giới thiệu chung

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội chuyên trách về đối ngoại nhân dân trong lĩnh vực hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác nhân dân, là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, có vai trò nòng cốt trong hoạt động đối ngoại nhân dân và công tác phi chính phủ nước ngoài; là tổ chức làm công tác chính trị đối ngoại và là bộ phận cấu thành của lực lượng đối ngoại chuyên trách của Việt Nam.

Kể từ khi thành lập đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng với các lực lượng làm công tác đối ngoại nhân dân, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và các tổ chức thành viên đã có những đóng góp to lớn trong việc huy động sự đồng tình, ủng hộ, đoàn kết và hợp tác của nhân dân thế giới đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam.

Trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và các tổ chức thành viên đã và đang không ngừng được củng cố và phát triển, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đối ngoại nhân dân, góp phần tăng cường và mở rộng quan hệ hữu nghị với nhân dân các nước, huy động sự ủng hộ, đoàn kết và nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc, nâng cao hình ảnh, vị thế quốc tế của Việt Nam, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và đóng góp vào phong trào nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, phát triển bền vững, công lý, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Tên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam bằng tiếng Anh là: Viet Nam Union of Friendship Organizations (viết tắt là VUFO).

Ngày 17/11/1950 là Ngày Truyền thống của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.