Phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đối ngoại nhân dân

Phóng sự ảnh Xem thêm