Tăng cường xây dựng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Phóng sự ảnh Xem thêm