Thống nhất xây dựng mô hình bộ máy Liên hiệp hữu nghị ở địa phương

Phóng sự ảnh Xem tiếp