Đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ giúp đất nước vượt qua mọi khó khăn

Phóng sự ảnh Xem tiếp