Đưa Việt Nam đến gần hơn với thế giới và mang thế giới đến gần Việt Nam