Hoạt động các hội hữu nghị

Hội hữu nghị Việt - Anh kết nối, khai thác nguồn lực tri thức trong và ngoài nước

Tổ chức thi thuyết trình tiếng Anh “Speak Now” dành cho các học sinh phổ thông, thi tìm hiểu thân thế và sự nghiệp của nữ hoàng Anh Elizabeth II; tổ chức các diễn đàn, hội thảo; ký kết thỏa thuận hợp tác, trao đổi giảng viên, sinh viên. Những hoạt động này của Hội hữu nghị Việt - Anh góp phần kết nối, khai thác nguồn lực tri thức phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước.