Hội nghị toàn quốc công tác Đối ngoại nhân dân

Bàn giải pháp về mô hình bộ máy Liên hiệp các tổ chức hữu nghị địa phương

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị địa phương cần có biên chế, tài chính, con dấu, trụ sở, tài khoản để hoạt động. Nhưng hiện chưa có một mô hình thống nhất cho bộ máy ở các địa phương. Trong điều kiện hiện nay có thể nghiên cứu lồng ghép hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị địa phương với Sở Ngoại vụ.