Chủ động, linh hoạt, sáng tạo tăng tính hấp dẫn của hoạt động đối ngoại nhân dân

Phóng sự ảnh Xem tiếp