Chủ tịch VUFO tiếp xã giao tân Đại sứ Na Uy tại Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem tiếp